Үйл ажиллагаа

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн үйл ажиллагаатай

Дэлгэрэнгүй...

2017/12/10 16:31

Зөвлөлийн хурал

Аймаг нийслэлийн зохицуулах зөвлөл нь эхний хагас жилийн

Дэлгэрэнгүй...

2017/12/10 16:46

Олгосон тусгай зөвшөөрөл /2017.12.10/

Аймаг, нийслэлийн хэмжээнд нийт 223 аж ахуйн нэгж,

Дэлгэрэнгүй...

2017/12/10 16:30

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧДЭД БАТАЛСАН ҮНЭ ТАРИФ /2017.12.10/

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн мөрдөж буй үнэ тариф

Дэлгэрэнгүй...

2017/12/10 16:30

Сургалт зөвлөгөөн

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн орон тооны гишүүдэд

Дэлгэрэнгүй...

2017/12/10 16:30