Хорооны 2017 оны зорилт

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ: 

Монгол Улсын Эрчим хүчний зохицуулах хороо нь эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, диспетчерийн зохицуулалт хийх, хангах үйл ажиллагааг зохицуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулийн дагуу Эрчим хүч хэмнэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, зохицуулахад оршино.

 

ҮНДСЭН ЗОРИЛГО:

Эрчим хүчний хангамжийн найдвартай ажиллагаа, салбарын санхүү эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, үр ашгийг дээшлүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, эрчим хүчний хэмнэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх болон хангагч хэрэглэгчийн эрх ашгийг тэнцвэртэй хамгаалахад чиглэсэн зохицуулалттай, өрсөлдөөнт зах зээлийн тогтолцоог бүрдүүлнэ.

 

ЗОРИЛТ:

 

Эрчим хүчний зохицуулах хороо нь үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилгын хүрээнд 2017 онд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллана.

1. Хорооны хүний нөөцийн чадавхыг дээшлүүлэх;

2. Тусгай зөвшөөрлийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;

3. Үнэ тарифын хөндлөн татаасыг багасгах, өрсөлдөөнд шилжүүлэхэд чиглэх;

4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн өртөг, зардлыг бууруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх;

5. Хэрэглэгчийн эрх ашгийг тэнцвэртэй хамгаалах;

6. Эрчим хүчний хэмнэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх;