Сургалт зөвлөгөөн

2017 оны 12 сарын 10,    585

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн орон тооны гишүүдэд зориулсан сургалт 2017 оны 2 дугаар сарын 15, 16-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. 

Сургалтын зорилго: 

  • Эрчим хүчний холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, түүний биелэлтэд хяналт тавих
  • Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох түүний нөхцөл шаардлагыг тогтоох, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
  • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хэрэглэгчдэд борлуулах эрчим хүчний үнэ тарифыг батлах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
  • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, маргааныг шийдвэрлэх
  • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, эрчим хүчний найдвартай, тасралтгүй байдлыг хангуулах
  • АНЗЗ-өөс баталсан тогтоол шийдвэрийг холбогдох хууль, тогтоомжид нийцүүлэх
 Сургалтанд АНЗЗ-ийн 22 орон тооны гишүүд оролцлоо.

Сургалт зөвлөгөөн

Сургалт зөвлөгөөн

Сургалт зөвлөгөөн