Олгосон тусгай зөвшөөрөл /2017.12.10/

2017 оны 12 сарын 10,    748
Аймаг, нийслэлийн хэмжээнд нийт 223 аж ахуйн нэгж, байгууллага 673 тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа бөгөөд Зохицуулах зөвлөлөөс тэдгээрийн үнэ тарифыг хянаж батлан ажиллаж байна. 2017 оны  3 дугаар улирлын байдлаар 15 тусгай зөвшөөрөл шинээр олгож, 12 тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгаж, 2 тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон байна. 
Мөн тусгай зөвшөөрөлийн нөхцөл шаардлага болон холбогдох дүрэм журмыг батлан олгох, боловсронгуй болгох, хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.
Эдгээр олгосон тусгай зөвшөөрлүүдийг эхний хагас жилийн байдлаар ангилахад дараах байдалтай байна.

АНЗЗ-өөс олгосон тусгай зөвшөөрлийн төрөл, тоо