Зөвлөлийн хурал

2015 оны 09 сарын 10,    379
Зохицуулах зөвлөлүүд 2015 онд нийт 110 удаа хуралдаж 166 тогтоол шийдвэрийг гарган ажилласан байна.