Зөвлөлийн хурал

2017 оны 12 сарын 10,    809
Аймаг нийслэлийн зохицуулах зөвлөл нь эхний хагас жилийн байдлаар нийт 88 хурал хуралдуулж, 119 тогтоол шийдвэр гарган ажилласан байна.

АНЗЗ-ийн 2017 оны III улирлын байдлаар хуралдсан байдал