Үйл ажиллагаа

2017 оны 12 сарын 10,    997

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой дараах дүрэм, журмуудыг Хорооноос батласныг мөрдөн ажиллаж байна. Үүнд:

  • Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийг байгуулах, түүний гишүүнийг томилох журам,
  • Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн ажиллах үлгэрчилсэн дүрэм,
  • Аймаг нийслэлийн зохицуулах зөвлөл болон орон тооны гишүүдийг үнэлэх, дүгнэх журам.

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2017 оны 186 дугаар тогтоолоор "Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийг байгуулах, түүний гишүүнийг томилох, чөлөөлөх журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан. 

  • Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлүүд нь олгосон тусгай зөвшөөрлийнхээ хүрээнд түүний нөхцөл, шаардлагад заасан үйл ажиллагаа, холбогдох дүрэм, журмын биелэлтэд хяналт тавих, тогтоосон үнэ тарифыг хэрхэн мөрдөж байгаад тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна.
  • Орон нутгийн засаг захиргаанаас зохион байгуулж буй эрчим хүчний үйл ажиллагаанд хамтарч ажиллах, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагуудын үйл ажиллагаа, эрх зүйн мэдээллийг хэрэглэгчдэд цаг тухай бүр нь хүргэж байна.