Үйл ажиллагаа

2015 оны 09 сарын 10,    547
Зохицуулах зөвлөлийн гишүүдийн 72,4% нь 12-оос дээш жил ажилласан ба нийт гишүүдийн 41,5%-ийг эрчим хүчний инженер мэргэжилтэй. Мөн Зөвлөх инженер 1, мэргэшсэн инженер 4, мэргэшсэн ня-бо 1 тус тус ажиллаж байна.  
2015 оны байдлаар Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлд эрчим хүчний үйл ажиллагаа эрхлэх 595 тусгай зөвшөөрөл бүхий 185 аж ахуйн нэгж, байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна.

Дулааны эрчим хүч хэрэглэгчийн тоо, хэрэглэгчдэд худалдах тариф 


Дулаан үйлдвэрлэх ТЗЭ-дийн нүүрсний хэрэглээ, үнэ