» » ТӨВИЙН БҮСИЙН ХҮРЭЭНД МӨРДӨХ ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ТАРИФ

ТӨВИЙН БҮСИЙН ХҮРЭЭНД МӨРДӨХ ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ТАРИФ

2017 оны 07 сарын 31,    529
1. Эмзэг бүлгийн хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

 

 

 


--oOo--