» Тарифт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай санал авч байна

Тарифт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай санал авч байна

2018 оны 01 сарын 29,    100
МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2018 оны .... дугаар
сарын ....-ны өдөр
  Дугаар ...  Улаанбаатар хот

Тарифт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 
 
Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2, Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн тарифын саналыг хянах, шалгах журмын 8 дугаар зүйлийн 8.2, 8.3 дахь заалт, "Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-иас ирүүлсэн хүсэлтийг тус тус үндэслэн Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1. Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2015 оны 07 дугаар сарын 06-өдрийн 208 дугаар тогтоолын хавсралтад дараах нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсугай. Үүнд:
1.1 "Хэмжүүрээр тооцох дулаан 75,884.0 төг/Гкал” гэж заасныг "Хэмжүүрээр тооцох дулаан 87,267.0 төг/Гкал” болгож өөрчилсүгэй.  
2.  Батлагдсан тарифыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллахыг Даланзадгад сумын төвлөрсөн дулаан хангамжийн хүрээнд дулаан түгээх, дулаанаар зохицуулалттай хангах үйл ажиллагаа эрхэлж буй компани, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дарга, захирал нарт үүрэг болгосугай.
3. Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Эрчим хүчний зохицуулах хорооны Үнэ тариф, зах зээлийн газар /Б.Болор-Эрдэнэ/-т даалгасугай.

ДАРГА                                   А.ТЛЕЙХАН
 
ЗОХИЦУУЛАГЧ                        Д.БАССАЙХАН

ЗОХИЦУУЛАГЧ                        Э.ТҮВШИНЧУЛУУН

ЗОХИЦУУЛАГЧ                        У.МЯГМАРСҮРЭН
 
Саналаа доорх цахим шуудангаар явуулна уу.
tsolmon.u@erc.mn, galbadrakh.b@erc.mn
Утас: 11-319357, 11-321935