» “ДОРНОД БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ” ТӨХК-ИЙН ИМПОРТЫН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАГДАЖ БУЙ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

“ДОРНОД БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ” ТӨХК-ИЙН ИМПОРТЫН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАГДАЖ БУЙ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

2018 оны 04 сарын 30,    504
 
МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2018 оны .... дугаар
сарын ....-ны өдөр
  Дугаар ...  Улаанбаатар хот
 
Тариф батлах тухай

Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2, Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн тарифын саналыг хянах, шалгах журмын 8 дугаар зүйлийн 8.2, 8.3 дахь заалт,” Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-иас ирүүлсэн хүсэлтийг тус тус үндэслэн Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1. "Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн импортын цахилгаан эрчим хүчээр хангагдаж буй хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2. Батлагдсан тарифыг 2018 оны 07 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг ”Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК /Г.Отгонбаатар/-д үүрэг болгосугай.
3. Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Эрчим хүчний зохицуулах хорооны Үнэ тариф, зах зээлийн газар /Б.Болор-Эрдэнэ/-т даалгасугай.
 

                   ДАРГА                                                    А.ТЛЕЙХАН

                   ЗОХИЦУУЛАГЧ                                      Д.БАССАЙХАН

                   ЗОХИЦУУЛАГЧ                                      Э.ТҮВШИНЧУЛУУН

                   ЗОХИЦУУЛАГЧ                                      У.МЯГМАРСҮРЭН
 
 
 
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2018 оны ..... дугаар тогтоолын  хавсралт


"ДОРНОД БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ” ТӨХК-ИЙН ИМПОРТЫН
ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАГДАЖ БУЙ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД 
БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

1. Импортын цахилгаан эрчим хүчээр хангагдаж буй хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

 

———оОо———


Саналаа доорх цахим шуудангаар явуулна уу.
galbadrakh.b@erc.mn
Утас: 11-319357, 11-321935

———оОо———