» “Чандмань илч” ХХК-ийн тарифт санал авч байна

“Чандмань илч” ХХК-ийн тарифт санал авч байна

2018 оны 07 сарын 04,    261
Төсөл

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2018 оны .... дугаар
сарын ....-ны өдөр
  Дугаар ...  Улаанбаатар хот

Тарифт батлах тухай

Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн, "Чандмань илч” ХХК-иас ирүүлсэн хүсэлтийг хянан хэлэлцээд Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:
1. Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2. Батлагдсан тарифыг 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг "Чандмань илч " ХХК /Т.Азбаяр/-д үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Үнэ тариф, зах зээлийн газар /Б.Болор-Эрдэнэ/-т даалгасугай.
 
ДАРГА                            А.ТЛЕЙХАН
ЗОХИЦУУЛАГЧ                        Д.БАССАЙХАН
ЗОХИЦУУЛАГЧ                        Э.ТҮВШИНЧУЛУУН
ЗОХИЦУУЛАГЧ                        У.МЯГМАРСҮРЭН
 
 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 
2018 оны ... дугаар тогтоолын хавсралт
 
ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМЫН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД 
БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАРИФ

1. Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тариф (НӨАТ-гүй)-ыг ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно:


-----ooOoo-----
 
 
Саналаа доорх цахим шуудангаар явуулна уу.
luvsanjav@erc.mn
Утас: 11-319357, 11-321935