» БАРУУН БҮСИЙН НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОГДСОН УУЛ УУРХАЙН ОЛБОРЛОХ, БОЛОВСРУУЛАХ АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ БОЛОН ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

БАРУУН БҮСИЙН НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОГДСОН УУЛ УУРХАЙН ОЛБОРЛОХ, БОЛОВСРУУЛАХ АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ БОЛОН ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

2018 оны 12 сарын 14,    101
Төсөл
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2019 оны .... дугаар
сарын ....-ны өдөр
Дугаар ... Улаанбаатар хот
 
Тариф батлах тухай
 

  Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг, Улсын Их Хурлын Байнгын Хорооны 2015 оны 2 дугаар тогтоолын 2 дугаар хэсгийн 3 дахь заалт, Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2014 оны 188 дугаар тогтоолоор баталсан "Эрчим хүчний үнэ тарифыг индексжүүлэх журам”,  Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:

  1. Баруун бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэрийн хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг нэгдүгээр, үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах чадлын тарифыг хоёрдугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

  2. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэж, "Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг "Баян-Өлгий аймгийн цахилгаан шугам сүлжээний газар” /Ж.Керей/, "Увс аймгийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ХХК /Ц.Эрдэнэбаатар/, "Ховд цахилгаан түгээх сүлжээ” ХХК /Ш.Арстан/-д тус тус үүрэг болгосугай.

  3. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Үнэ тариф, зах зээлийн газар  /Б.Болор-Эрдэнэ/-т даалгасугай. 

ДАРГА                                       А.ТЛЕЙХАН

ЗОХИЦУУЛАГЧ                              Д.БАССАЙХАН

ЗОХИЦУУЛАГЧ                              Э.ТҮВШИНЧУЛУУН

ЗОХИЦУУЛАГЧ                              У.МЯГМАРСҮРЭН 

 
 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 
2019 оны .... дүгээр сарын .....өдрийн 
.... дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

БАРУУН БҮСИЙН НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОГДСОН
УУЛ УУРХАЙН ОЛБОРЛОХ, БОЛОВСРУУЛАХ АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН
ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

1. Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэрийн хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

 

 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2019 оны .... дүгээр сарын .....өдрийн
.... дүгээр тогтоолын хоёрдугаар хавсралт
 
БАРУУН БҮСИЙН НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОГДСОН
ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФ

1. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах цахилгааны чадлын тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:


--- оОо ---

Саналаа доорх цахим шуудангаар явуулна уу.
ulambadrakh.b@erc.gov.mn
Утас: 11-319357, 11-321935