» “Хэнтий-Ус” ХХК-ийн Хэнтий аймгийн Батноров сумын Бэрх тосгоны хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифын тогтоолын төсөлд санал авч байна

“Хэнтий-Ус” ХХК-ийн Хэнтий аймгийн Батноров сумын Бэрх тосгоны хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифын тогтоолын төсөлд санал авч байна

2019 оны 01 сарын 15,    94
 
МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2019 оны .... дугаар
сарын ....-ны өдөр
  Дугаар ...  Улаанбаатар хот
 
Тариф батлах тухай

  Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг, Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсэг, "Хэнтий-Ус" ХХК-иас ирүүлсэн хүсэлтийг тус тус үндэслэн Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:

  1. Хэнтий аймгийн Батноров сумын Бэрх тосгоны хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

  2. Батлагдсан тарифыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэж, "Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл”-д нийтлэгдсэн өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг "Хэнтий-Ус" ХХК /Г.Батгэрэл/-д үүрэг болгосугай.

  3. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Үнэ тариф, зах зээлийн газар /Б.Болор-Эрдэнэ/-т даалгасугай.

 

                   ДАРГА                                                    А.ТЛЕЙХАН

                   ЗОХИЦУУЛАГЧ                                      Д.БАССАЙХАН

                   ЗОХИЦУУЛАГЧ                                      Э.ТҮВШИНЧУЛУУН

                   ЗОХИЦУУЛАГЧ                                      У.МЯГМАРСҮРЭН
 
 
 
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2019 оны ..... дугаар тогтоолын  хавсралт


ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАТНОРОВ СУМЫН БЭРХ ТОСГОНЫ 
ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАРИФ

1. Хэнтий аймгийн Батноров сумын Бэрх тосгоны хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тариф (НӨАТ-гүй)-ыг ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

 


 

 

———оОо———


Саналаа доорх цахим шуудангаар явуулна уу.
tserennadmid.d@erc.gov.mn
Утас: 11-320126, 11-321935