» » ТӨВИЙН БҮСИЙН НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД МӨРДӨХ НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ДЭМЖЛЭГ, ТУСЛАЛЦАА ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД МӨРДӨХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

ТӨВИЙН БҮСИЙН НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД МӨРДӨХ НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ДЭМЖЛЭГ, ТУСЛАЛЦАА ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД МӨРДӨХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

2019 оны 04 сарын 07,    181

ТӨВИЙН БҮСИЙН НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД МӨРДӨХ НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ДЭМЖЛЭГ, ТУСЛАЛЦАА ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД МӨРДӨХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

Жич: Сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тарифыг 13.38 төг/кВт.ц-аар тооцно.