» ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВЧ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭХЛҮҮЛЭХ ПРОЦЕСС

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВЧ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭХЛҮҮЛЭХ ПРОЦЕСС