Нээлттэй ажлын байр /Дууссан

2017 оны 01-р сарын 07

Гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн – 1

Тавигдах шаардлага:

Бүрдүүлэх материал:

Үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн – 1

Тавигдах шаардлага:

Бүрдүүлэх материал:

Хуулийн мэргэжилтэн – 1

Тавигдах шаардлага:

Бүрдүүлэх материал:

Статистик, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн – 1

Тавигдах шаардлага:

Бүрдүүлэх материал: