Эрчим хүчний 2019 оны статистик үзүүлэлтүүд

 

Эрчим хүчний 2019 оны статистик үзүүлэлтүүд /татах/