Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид

        Эрчим хүчний зохицуулах хороо одоогоор 180 хуулийн этгээдийн 364 тусгай зөвшөөрлийг олгож тэдгээрийн үйл ажиллагаанд Эрчим хүчний тухай хууль, Зөвшөөрлийн тухай хууль болон Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуульд заасан зохицуулалтыг хийж байна. /2024 оны 6 дугаар сарын 28 /