Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг хянах чиглэлээр 2021 онд хэрэгжүүлэх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

 

Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг хянах чиглэлээр 2020 онд хэрэгжүүлэх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө