Санхүү, аудитын тайлан

 

2021 он

          -Үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлын төсөв /Үзэх/

2020 он

          -Үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлын төсөв /Үзэх/          

          -Тодотгол /Үзэх/

          -Санхүүгийн тайлан /Үзэх/

          -Аудитын тайлан /Үзэх/

2019 он

          -Үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлын төсөв /Үзэх/

          -Санхүүгийн тайлан /Үзэх/

           -Аудитын тайлан /Үзэх/

 

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг энд дарж үзнэ үү.