Хууль, эрх зүйн мэдээлэл

 1. Эрчим хүчний тухай хууль 
 1. Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль 
 1. Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль
 1. Зөвшөөрлийн тухай хууль
 1. Хөдөлмөрийн тухай хууль
 1. УИХ-ын 2021 оны 106 дугаар тогтоолоор баталсан “Шинэ сэргэлтийн бодлого батлах тухай”
 1. УИХ-ын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор баталсан “”Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай”
 1. ЗГ-ын 2016 оны 132 дугаар тогтоолоор баталсан “Эрчим хүчний зохицуулах хорооны дүрэм”
 1. ЗГ-ын 2020 оны 97 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм”
 1. ЗГ-ын 2020 оны 97 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан “Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм”
 1. ЗГ-ын 2020 оны 97 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар баталсан “Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм”
 1. ЗГ-ын 2019 оны 181 дүгээр тогтоолоор баталсан “"Эрчим хүчний аудит хийх журам"-ыг 1 дүгээр хавсралт, "Эрчим хүчний аудитын байгууллага болон эрчим хүчний мэргэжлийн байгууллагад тавих шаардлага, тэдгээрийг магадлан итгэмжлэх журам"-ыг 2 дугаар хавсралт, "Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийг тодорхойлох, үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүч хэмнэх хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тэдгээрийг боловсруулах аргачлал, хэрэгжилтийг тайлагнах журам"-ыг 3 дугаар хавсралт”
 1. Эрдэс баялаг, Эрчим хүчний сайдын 2010 оны 127 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар баталсан “Нэгдсэн сүлжээний дүрэм”
 1. ЗГ-ын 2023 оны 67 дугаар тогтоолоор баталсан “Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүчний хэрэглээний босго хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай”
 1. ЭХЗХ-ны 2022 оны 449 дүгээр тогтоолоор баталсан “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн аж ахуйн харилцааны дүрэм”
 1. ЭХЗХ-ны 2017 оны 06 дугаар тогтоолоор баталсан “Хэрэглэгчийн эрчим хүчний тарифын саналыг хянах, шалгах журам”
 2. ЭХЗХ-ны 2023 оны 725 дугаар тогтоолоор баталсан “Тусгай зөвшөөрлийн харилцааг зохицуулах аж ахуйн харилцааны дүрэм”
 3. ЭХЗХ-ны 2018 оны 289 дүгээр тогтоолоор баталсан “Цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний “Холболтын журам””
 4. ЭХЗХ-ны 2018 оны 290 дүгээр тогтоолоор баталсан “Дулаан дамжуулах, түгээх сүлжээний “Холболтын журам””
 5. ЭХЗХ-ны 2018 оны 291 дүгээр тогтоолоор баталсан “Цахилгаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хэрэглэгч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм”
 6. ЭХЗХ-ны 2018 оны 292 дугаар тогтоолоор баталсан “Дулаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хэрэглэгч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм”
 7. ЭХЗХ-ны 2021 оны 661 дүгээр тогтоолоор баталсан “Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийг байгуулах, түүний гишүүнийг томилох, чөлөөлөх журам”