Үнэ тарифын аргачлал, журам

          Эрчим хүч үйлдвэрлэхэд ашиглах түлшний үнийг тогтоох аргачлал

           Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үнэ, тарифыг тогтоох аргачлал

Бусад дүрэм, журам, тогтоолыг энд дарж үзнэ үү.