2019 оны 05-р сарын 26, Ням гариг

Дүрэм, журам, тогтоолын сан

Тусгай зөвшөөрлийн харилцааг зохицуулах аж ахуйн харилцааны дүрэм
Аж ахуйн харилцааны дүрэм /Дулаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч—Хэрэглэгч хоорондын/
Аж ахуйн харилцааны дүрэм /Цахилгаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч—Хэрэглэгч хоорондын/
Дулаан дамжуулах, түгээх сүлжээний холболтын журам
Цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний холболтын журам
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн төлбөрт үйлчилгээний журам
Эрчим хүчний зохицуулах хороо, Аймаг Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлд гаргасан маргаан бүхий өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам
Цахилгааны чадлын төлбөр тооцох аргачлал
Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үнэ, тарифыг тогтоох аргачлал