2022 оны 05-р сарын 26, Пүрэв гариг
Хэвлэх

Санхүү, аудитын тайлан

2022 он 

          -Хорооны 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төсөв /Үзэх/

          -Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ /Үзэх/

          -Хорооны 2022 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв /Үзэх/

          -Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөг /Үзэх/

2021 он

          -Үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлын төсөв /Үзэх/

          -Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ /Үзэх/

          -Үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлын гүйцэтгэл/Үзэх/

          -Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөг /Үзэх/

          -Аудитын дүгнэлт/Үзэх/

2020 он

          -Үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлын төсөв /Үзэх/          

          -Тодотгол /Үзэх/

           -Үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлын гүйцэтгэл/Үзэх/

           -Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөг /Үзэх/

          -Санхүүгийн тайлан /Үзэх/

          -Аудитын дүгнэлт /Үзэх/

2019 он

          -Үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлын төсөв /Үзэх/

           -Үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлын гүйцэтгэл/Үзэх/

          -Санхүүгийн тайлан /Үзэх/

           -Аудитын тайлан /Үзэх/

 

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг энд дарж үзнэ үү.