2022 оны 07-р сарын 02, Бямба гариг
Хэвлэх

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн сургалт, зөвлөгөөн

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлүүдийн нэгдсэн сургалт, семинарыг 2022 оны 05 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.

Сургалтын зорилго:  Эрчим хүчний тухай хуулийн 9.1.12-т “Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийг мэргэжил, аргазүйн удирдлагаар хангах, гишүүдийг аймаг, нийслэлийн Засаг даргатай зөвшилцөн Эрчим хүчний зохицуулах хороо томилж, чөлөөлөх”; Хуулийн 11.1-т “Аймаг, нийслэлд эрчим хүчний төрийн зохицуулалтыг Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл хэрэгжүүлнэ” гэж заасныг тус тус үндэслэн Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн орон тооны гишүүдийг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж чадавхижуулах;

Сургалт, семинарын зорилт:

  • Хувь хүний хөгжлийн талаархи мэдлэгийг дээшлүүлэх;
  • Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох түүний нөхцөл шаардлагыг тогтоох, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хэрэглэгчдэд борлуулах эрчим хүчний үнэ тарифыг батлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  • Эрчим хүчний холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, түүний биелэлтэд хяналт тавих, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, маргааныг шийдвэрлэх;

Хамрах хүрээ:  Хорооны газрын дарга нар, ахлах мэргэжилтэнгүүд, Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн орон тооны гишүүд оролцсон.

 

 

 

 

 Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлүүдийн нэгдсэн зөвлөгөөнийг 2018 оны 03 дугаар сарын 16-17-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. 

Сургалтын зорилго: 

  Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хууль, эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх, эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашиг, үнэ тариф, зохицуулалтын талаар баримталж буй бодлого чиглэлийг танилцуулах, аймаг нийслэлийн зохицуулах зөвлөлүүдийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл зорилтыг тодорхойлох;

Хамрах хүрээ:

  Эрчим хүчний яам, Эрчим хүчний зохицуулах хороо, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Үндэсний хөгжлийн газар, Аймаг нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн дарга, гишүүд оролцсон.