2024 оны 07-р сарын 25, Пүрэв гариг
Хэвлэх

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн хурал

         Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлүүд 2023 онд 349 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн асуудлаар нийт 140  удаа хуралдаж, 389  тогтоол шийдвэр гарган ажилласан байна.

Хуралдсан, шийдвэр гаргасан тоо /2023он/

 

      Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлүүд 2022 онд 330 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн асуудлаар нийт 122  удаа хуралдаж, 339  тогтоол шийдвэр гарган ажилласан байна.

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн хуралдсан байдал 2022он

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн хуралдсан байдал 2021 он

             Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлүүд 2021 онд 316 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн асуудлаар нийт 136  удаа хуралдаж, 329  тогтоол шийдвэр гарган ажилласан байна.