2024 оны 07-р сарын 25, Пүрэв гариг
Хэвлэх

Санхүү, аудитын тайлан

2024 он         

          -Хорооны 2024 оны зорилтот түвшин /Үзэх/

          -Хорооны 2024 хөрөнгө оруулалтын зардлын төсөв /Үзэх/

          -Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө /Үзэх

          -Хорооны 2024 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв /Үзэх/

    2023 он         

          - Хорооны 2023 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт /Үзэх/

           -Хорооны 2023 оны татвар төлөлтийн мэдээ/4 дүгээр улиралын байдлаар Үзэх/

          -Хорооны 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төсөв /Үзэх/

          -Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө /Үзэх/

          -Хорооны 2023 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв /Үзэх/

2022 он          

           -Хорооны 2022 аудитын дүгнэлт /Үзэх/

          -Хорооны 2022 оны үйл ажиллагааны зардлын гүйцэтгэл /Үзэх/

         -Хорооны 2022 оны хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл /Үзэх/

           -Хорооны 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт /Үзэх/

          -Хорооны 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төсөв /Үзэх/

          -Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ /Үзэх/

          -Хорооны 2022 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв /Үзэх/

          -Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөг /Үзэх/

          -Татвар төлөлтийн 2022 оны эхний хагас жилийн мэдээ /Үзэх/

          -Татвар төлөлтийн мэдээ 8-р сарын байдлаар /Үзэх/

2021 он

          -Үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлын төсөв /Үзэх/

          -Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ /Үзэх/

          -Үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлын гүйцэтгэл/Үзэх/

          -Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөг /Үзэх/

          -Аудитын дүгнэлт/Үзэх/

2020 он

          -Үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлын төсөв /Үзэх/          

          -Тодотгол /Үзэх/

           -Үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлын гүйцэтгэл/Үзэх/

           -Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөг /Үзэх/

          -Санхүүгийн тайлан /Үзэх/

          -Аудитын дүгнэлт /Үзэх/

2019 он

          -Үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлын төсөв /Үзэх/

           -Үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлын гүйцэтгэл/Үзэх/

          -Санхүүгийн тайлан /Үзэх/

           -Аудитын тайлан /Үзэх/

 

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг энд дарж үзнэ үү.