2024 оны 07-р сарын 25, Пүрэв гариг
Хэвлэх

Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Засгийн газрын 2023 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 420 дугаар тогтоолоор батлагдсан Салбарын хяналт шалгалтын 2024 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 2 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид хяналт шалгалт хийнэ.

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2024 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг хянах чиглэлээр 2022 онд хэрэгжүүлэх хяналт шалгалт

       Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хүрээнд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг газар дээр гүйцэтгэхийг хязгаарлаж цахимаар гүйцэтгэх, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зөвлөн туслах үйлчилгээг  үзүүлэх зорилт тавьж Эрчим хүчний хэрэглэгч, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлт, гомдол, мэдээлэлд үндэслэн Эрчим хүчний тухай хууль, Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль болон Аж ахуйн харилцааны дүрмүүдийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр ажилласан.

Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг хянах чиглэлээр 2021 онд хэрэгжүүлэх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

 

Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг хянах чиглэлээр 2020 онд хэрэгжүүлэх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө