2021 оны 08-р сарын 05, Пүрэв гариг
Хэвлэх

Даргын мэндчилгээ

Даргын мэндчилгээ

  Эрчим хүчний зохицуулах хороо нь холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, хангах, диспетчерийн зохицуулалт хийх үйл ажиллагааг зохицуулах, эрчим хүч хэмнэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиг үүргийн хүрээнд ажиллаж байна.

  Эрчим хүчний сайдын тушаалаар 2018 оныг "Эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийн жил” болгосонтой уялдуулан холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн техник, эдийн засаг, үр ашгийн бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавих, эрчим хүчний урамшуулалт зохицуулалтын тогтолцоог нэвтрүүлэх, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах, цахилгаан эрчим хүчний өрсөлдөөнт зах зээлийн загварт шилжих эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, Хорооны хөгжлийн стратеги, хүний нөөцийн бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаандаа мэдээллийн технологийн нэгдсэн удирдлагын системийг нэвтрүүлэх гэсэн таван үндсэн зорилт дэвшүүлэн тодорхой үр дүнд хүрсэн байна. Эрчим хүчний хэмнэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 545 үйл ажиллагааг зохион байгуулж, 33.2 сая кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, 60825 Гкал дулааны эрчим хүч хэмнэж, нийтдээ 7.3 тэрбум төгрөгийн хэмнэлт гаргажээ. Мөн эх үүсвэрийн болон цахилгаан сүлжээ, дулааны сүлжээ, орон нутгийн дулааны станцын "Шинэ техник технологи, үр ашиг" сэдэвт зөвлөгөөнийг 2018 онд тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны 4 төрөл тус бүрээр үе шаттай зохион байгуулж, цахилгаан, дулааны холболтын журам, хангагч-хэрэглэгч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрмүүд зэрэг эрх зүйн актыг Захиргааны ерөнхий хуулийн шаардлагад нийцүүлэн, шинэчлэн баталж, улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүллээ. Мөн ЭХЯ болон бусад байгууллагуудтай хамтран Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл дээр хамтран ажиллаж, хуулийн төслийг нэр бүхий гишүүд УИХ-д өргөн бариад хэлэлцүүлж байна.

  Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос 2018 онд нийт 20 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нөхцөл, шаардлагын хэрэгжилтэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, Эрчим хүчний салбарыг өрсөлдөөнт зах зээлд шилжүүлэх, эдийн засгийн хөшүүрэг бий болгох зорилт дэвшүүлэн “Урамшуулалт зохицуулалтын журам”-ыг батлав. Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч томоохон 12 компанитай “Урамшуулалт зохицуулалтын гэрээ”-г байгууллаа. Гэрээний үр дүнд эрчим хүчний салбарт 9.0 тэрбум төгрөгийн үр ашгийг бий болгожээ. Дулааны цахилгаан станцуудын энергийн тарифыг урамшуулах зарчмаар тогтоосноор хэрэглээний өсөлт болох 270,4 сая кВт.ц цахилгааны 92,4 хувийг дотоодын цахилгаан станцуудаас хангаж, 28.9 тэрбум төгрөгийн импортын эрчим хүчийг хэмнэлээ. Мөн урамшуулалт зохицуулалтын хүрээнд цахилгаан дамжуулалт, түгээлтийн алдагдлын хэмжээ 43.1 сая кВт.ц-аар буурч, 5.6 тэрбум төгрөгийн хэмнэлт гарсан байна. “Багануур”, “Шивээ-Овоо” ХК- иудын сүүлийн 20 жилийн урт болон богино хугацаат зээл, санхүү, техник, эдийн засгийн мэдээлэл, үзүүлэлтүүдийг судлан, холбогдох тооцоо, судалгааг хийж цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг Эрчим хүчний сайдад уламжилж ажилласнаар Засгийн газрын 2018 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 132 дугаар тогтоол гарлаа. Энэхүү тогтоолоор “Багануур” ХК-ийн 37.7 тэрбум төгрөг, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн 73.0 тэрбум төгрөг, нийт 110.8 тэрбум төгрөгийн өрийг тухайн нүүрсний уурхайд оруулсан хөрөнгө оруулалт болгон тооцох асуудлыг шийдвэрлэв.

  Эрчим хүчний зохицуулах хорооны стратегийн баримт бичгийг (2018-2021 он) Удирдлагын Академийн эрдэмтэн багш нартай хамтран боловсруулж Хорооны 2018 оны 256 дугаар тогтоолоор баталгаажуулан хэрэгжүүлж эхэллээ. Хорооны зорилго, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд мэдлэг чадвар, мэргэшилд суурилсан хүний нөөцийг хөгжүүлж бий болгох, ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, хянах, урамшуулал, хариуцлагын тогтолцоог бүрдүүлэх зэргээр удирдлага, менежментийн шинэчлэл хийж тодорхой үр дүнд хүрч ажиллаж байна.

  Өнгөрсөн 2018 онд Монгол Улсын эрчим хүчний салбар улсын хэмжээнд 6.6 тэрбум кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, 9.4 сая Гкал дулаан үйлдвэрлэж, татвар шимтгэлд нийтдээ 289.1 тэрбум төгрөг төлжээ. Өмнөх 2017 онтой харьцуулахад 2018 онд цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ 9.4 хувь, дулааны эрчим хүчний хэрэглээ 4.8 хувиар тус тус өссөн байна. Цахилгаан эрчим хүчний үнэ бодит өртгөөсөө 25 хувиар, дулааны эрчим хүчний үнэ 2 дахин хямд байгаа нь эрчим хүчний салбарт эдийн засгийн алдагдал үүсэх нөхцөл бүрдүүлж байна. Салбарын хэмжээнд 18.9 тэрбум төгрөгийн балансын алдагдалтай ажилласан байна. Цаашид эрчим хүчний салбарын аюулгүй найдвартай байдал, санхүү, эдийн засгийн чадавхийг сайжруулахын тулд тодорхой арга хэмжээ авч ажиллахаар төлөвлөж, тооцоо судалгаа хийж байна.

  Та манай цахим хуудсанд зочилсноор Монгол Улсын Эрчим хүчний зохицуулах хорооны үйл ажиллагаа, Эрчим хүчний тухай хууль тогтоомж, дүрэм журмуудтай танилцан, салбарын талаарх шинэ мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй авч, бидэнд өөрийн санал хүсэлтийг ирүүлж, хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна.

Хүндэтгэсэн,

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА

Алмаликийн ТЛЕЙХАН