2024 оны 07-р сарын 25, Пүрэв гариг
Хэвлэх

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн олгосон тусгай зөвшөөрөл

        Аймаг, нийслэлийн хэмжээнд 2023 оны байдлаар нийт 349 аж ахуйн нэгж, байгууллага 982 тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа бөгөөд Зохицуулах зөвлөлөөс тэдгээрийн үнэ тарифыг хянаж батлан ажиллаж байна.

        Мөн тусгай зөвшөөрөлийн нөхцөл шаардлага болон холбогдох дүрэм журмыг батлан олгох, боловсронгуй болгох, хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.

ЗЗ-үүдийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч /тоо/

 

      Аймаг, нийслэлийн хэмжээнд 2022 оны байдлаар нийт 330  аж ахуйн нэгж, байгууллага  968  тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа бөгөөд Зохицуулах зөвлөлөөс тэдгээрийн үнэ тарифыг хянаж батлан ажиллаж байна.

     Мөн тусгай зөвшөөрөлийн нөхцөл шаардлага болон холбогдох дүрэм журмыг батлан олгох, боловсронгуй болгох, хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.      

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ОЛГОСОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ /2021/

Аймаг, нийслэлийн хэмжээнд 2021 оны байдлаар нийт 316  аж ахуйн нэгж, байгууллага  929  тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа бөгөөд Зохицуулах зөвлөлөөс тэдгээрийн үнэ тарифыг хянаж батлан ажиллаж байна.

     Мөн тусгай зөвшөөрөлийн нөхцөл шаардлага болон холбогдох дүрэм журмыг батлан олгох, боловсронгуй болгох, хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.  

 АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ОЛГОСОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ /2020/

      Аймаг, нийслэлийн хэмжээнд 2020 оны байдлаар нийт 296  аж ахуйн нэгж, байгууллага  856  тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа бөгөөд Зохицуулах зөвлөлөөс тэдгээрийн үнэ тарифыг хянаж батлан ажиллаж байна.

     Мөн тусгай зөвшөөрөлийн нөхцөл шаардлага болон холбогдох дүрэм журмыг батлан олгох, боловсронгуй болгох, хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.