2024 оны 07-р сарын 25, Пүрэв гариг
Хэвлэх

Хууль, эрх зүйн мэдээлэл

 1. Эрчим хүчний тухай хууль 
 1. Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль 
 1. Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль
 1. Зөвшөөрлийн тухай хууль
 1. Хөдөлмөрийн тухай хууль
 1. УИХ-ын 2021 оны 106 дугаар тогтоолоор баталсан “Шинэ сэргэлтийн бодлого батлах тухай”
 1. УИХ-ын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор баталсан “”Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай”
 1. ЗГ-ын 2016 оны 132 дугаар тогтоолоор баталсан “Эрчим хүчний зохицуулах хорооны дүрэм”
 1. ЗГ-ын 2020 оны 97 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм”
 1. ЗГ-ын 2020 оны 97 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан “Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм”
 1. ЗГ-ын 2020 оны 97 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар баталсан “Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм”
 1. ЗГ-ын 2019 оны 181 дүгээр тогтоолоор баталсан “"Эрчим хүчний аудит хийх журам"-ыг 1 дүгээр хавсралт, "Эрчим хүчний аудитын байгууллага болон эрчим хүчний мэргэжлийн байгууллагад тавих шаардлага, тэдгээрийг магадлан итгэмжлэх журам"-ыг 2 дугаар хавсралт, "Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийг тодорхойлох, үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүч хэмнэх хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тэдгээрийг боловсруулах аргачлал, хэрэгжилтийг тайлагнах журам"-ыг 3 дугаар хавсралт”
 1. Эрдэс баялаг, Эрчим хүчний сайдын 2010 оны 127 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар баталсан “Нэгдсэн сүлжээний дүрэм”
 1. ЗГ-ын 2023 оны 67 дугаар тогтоолоор баталсан “Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүчний хэрэглээний босго хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай”
 1. ЭХЗХ-ны 2022 оны 449 дүгээр тогтоолоор баталсан “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн аж ахуйн харилцааны дүрэм”
 1. ЭХЗХ-ны 2017 оны 06 дугаар тогтоолоор баталсан “Хэрэглэгчийн эрчим хүчний тарифын саналыг хянах, шалгах журам”
 2. ЭХЗХ-ны 2023 оны 725 дугаар тогтоолоор баталсан “Тусгай зөвшөөрлийн харилцааг зохицуулах аж ахуйн харилцааны дүрэм”
 3. ЭХЗХ-ны 2018 оны 289 дүгээр тогтоолоор баталсан “Цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний “Холболтын журам””
 4. ЭХЗХ-ны 2018 оны 290 дүгээр тогтоолоор баталсан “Дулаан дамжуулах, түгээх сүлжээний “Холболтын журам””
 5. ЭХЗХ-ны 2018 оны 291 дүгээр тогтоолоор баталсан “Цахилгаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хэрэглэгч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм”
 6. ЭХЗХ-ны 2018 оны 292 дугаар тогтоолоор баталсан “Дулаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хэрэглэгч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм”
 7. ЭХЗХ-ны 2021 оны 661 дүгээр тогтоолоор баталсан “Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийг байгуулах, түүний гишүүнийг томилох, чөлөөлөх журам”